Trang chủ » BÀI 5: SỐ THỨ TỰ

BÀI 5: SỐ THỨ TỰ

BÀI 5: SỐ THỨ TỰ

  • Số từ thứ tự mang ý nghĩa trật tự đồ vật trong quá trình đếm.
  • Câu hỏi: Какой? Который?
  • Số từ thứ tự được cấu tạo từ số từ số lượng, ngoại trừ số 1 và 2.

Screen Shot 2015-10-07 at 22.12.55

 

  • Số từ thứ tự biến đổi theo giống, số, cách (giống tính từ) phù hợp với danh từ mà nó bổ nghĩa: первый экзамен, первая лекция, первое занятие, первые друзья, первого урока, первой подруги,…
  • Tất cả các số từ thứ tự đều biến đổi bình thường, giống từ новый, ngoại từ số từ третий (thứ 3):

Screen Shot 2015-10-07 at 22.19.55

 

  • Số thứ tự thành phần được cấu tạo bằng cách kết hợp số từ số lượng và số từ số đếm, ví dụ:

– 23: двадцать третий

– 365: триста шестьдесят пятый

– 511: пятьсот одиннадцатый

  • Khi các số này được biến đổi sang các cách, chỉ có phần số từ số đếm bị biến đổi, còn phần số từ số lượng được giữ nguyên.

Screen Shot 2015-10-07 at 22.24.33

  – Я читаю двести сорок восьмую страницу.

  – Он живёт в триста семнадцатой комнате.

  • Cách dùng: Ngoài kết hợp với danh từ để thể hiện ý nghĩa thứ tự, số từ số đếm còn được dùng để chỉ thời gian:

1. Nói giờ: сейчас десять четвертого. (= сейчас 3 часа 10 минут.)

2. Nói ngày trong tháng:

– Сегодня первое марта. (cách 1)

– Новый учебный год начинается пятого сентября (5/9). (cách 2)

3. Nói năm:

– Я приехала в России в две тысячи девятом году.

– Он родился первого мая тысяча девятьсот девяносто второго года. (1/5/1992)

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0

Leave a Reply