Trang chủ » Bài tập luyện thể động từ -Số 1 (Thì quá khứ )

Bài tập luyện thể động từ -Số 1 (Thì quá khứ )

Bạn luyện này giúp bạn ôn lại cách dùng thể của động từ trong thì quá khứ . Bạn sẽ chọn1 trong 2 động từ ở thể hoàn thành hoặc chưa  hoàn thành và chia nó ở QUÁ KHỨ một cách phù hợp với chủ  ngữ  của câu.
 LƯU Ý  :Những câu mà chủ ngữ là ngôi Я hoặc Ты -mà không có dấu hiệu nào trong câu chỉ ra nó thuộc giống đực hay giống cái thì bạn nên chia theo giống đực để khớp với đáp án được nhập 😀

1. Обычно я (засыпать/заснуть) очень поздно. Вчера я (засыпать-заснуть)  в 2 часа ночи.

2. Я сделал домашнее задание и (слушать-послушать) музыку.

3. Когда мы гуляли по лесу, мы (встречать/встретить) Оленя.

4. Что она вчера (делать/сделать)? Что она (делать/сделать) за вчерашний день?

5. Он (возвращаться/возвратиться)два часа назад. С каждым днём он   (возвращаться/возвратиться) всё позже и позже.

6. Я не (просить/ попросить) его помогать тебе.

7. Он так и не (заканчивать/закончить) свою работу.

8. Когда он (читать/ прочитать) литературу по специальности, он (выписывать/ выписать) незнакомые слова в отдельную тетрадь.

9. Мы (возвращаться/вернуться) домой, когда  (заканчивать/закончить) все свои дела в городе.

10. Я {покупать/купить) продукты на обратном пути, когда   {возвращаться/возвратиться) домой.

11. Зачем ты (открывать/открыть) окно и ушёл? Зачем ты (открывать/открыть) окно, думаешь, я не заметила, что окно было открыто.

12. Могу я идти, я уже (делать/ сделать) всё, о чём вы меня просили.

13. Я уже (уходить/ уйти), когда раздался телефонный звонок.

14. Я уже  (спрашивать/спросить) его об этом, но не получил никакого ответа.

15. Мы ещё (одеваться/одеться), когда он пришёл.


 

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0
2 phản hồi
  1. giai thich gium e cau 6,9,15

  2. nếu làm bài tập thì so sánh đáp án ở đâu nhỉ các bạn?

Leave a Reply