Tác giả: Vua Hang Hai

hãy cho đi trước khi muốn nhận lại.