Học tiếng Nga qua bài giảng

Chuyên mục “Chúng ta học tiếng Nga” đài phát thanh Sputnik

Bài 76 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Hôm nay chúng ta kết thúc phần nghiên cứu phương thức sử dụng danh từ, tính từ, đại từ cách 5-tạo cách trong tiếng Nga. Ở bài trước chú...

Bài 75 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Chúng ta tiếp tục nghiên cứu phương thức dùng danh từ, tính từ và đại từ cách 5 – tạo cách trong tiếng Nga. Ở bài trước chúng ta đã nói...

Bài 74 – Bài giảng tiếng Nga

Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. * * * Tải về bài học Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Chúng ta tiếp tục nghiên cứu phương thức dùng danh t...

Bài 73 – Bài giảng tiếng Nga

Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. * * * Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ!   Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương ...

Bài 72 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. * * * Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “...

Bài 71 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. *** Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Ch...

Bài 70 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. *** Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Ch...

Bài 69 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. *** Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Ch...

Bài 68 – Bài giảng tiếng Nga

Tải về bài học *** Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! Tania Rumyantseva và Đan Thi tiếp nối chương trình “Chúng ta học tiếng Nga”. *** Các bạn thân mến, xin chào các bạn! ЗДРАВСТВУЙТЕ! ...