Trang chủ » BÀI 8: ĐẠI TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH (неопределенное местоимение)

BÀI 8: ĐẠI TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH (неопределенное местоимение)

BÀI 8: ĐẠI TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH

(неопределенное местоимение)

      I- ĐẶC ĐIỂM:

  • Đại từ không xác định chỉ ra những đồ vật, tính chất hay số lượng không xác định, bao gồm: некто, нечто, некоторый, несколько, кто-то, что-нибудь, кое-кто,…
  • Các đại từ không xác định được cấu tạo bằng cách kết hợp các tiền tố hoặc hậu tố với các đại từ để hỏi và đại từ tương đối:

– Tiền tố кое-: кое-что, кое-кто, кое-какой, кое-чей

– Tiền tố не-: некто, нечто, некоторый, несколько

– Hậu tố -то, -либо, -нибудь: кто-то, кто-либо, кто-нибудь, что-то, что-либо, что-нибудь, чей-то, чей-либо, чей-нибудь

  • Các đại từ không xác định biến đổi giống các đại từ để hỏi và đại từ tương đối.
  • Các đại từ có tiền tố кое- khi có giới từ đi kèm, giới từ sẽ được đặt sau tiền tố. Ví dụ: кое у кого, кое о чём, кое с какими
  • Đại từ некто (người nào đó) chỉ có dạng số ít, chỉ dùng ở cách 1.

– В комнату вошёл некто мужчина с усами и в шляпе.

  • Đại từ нечто (cái gì đó) có cả dạng số ít và số nhiều, được dùng ở cách 1 và cách 4.

– Вчера со мной произошло нечто странное, обычно ничего подобного со мной не случается.

  • Đại từ некий là đại từ cổ, hiếm khi đợc sử dụng trong tiếng Nga hiện đại.

– Я видел вчера некую девушку, но не знаю, о ней ли ты мне говорил.

– Вчера я встретил её с неким молодым человеком, они выходили из театра.

  • Đại từ несколько ở cách 1 và cách 4 danh từ theo sau nó được sử dụng ở cách 2 số nhiều.

– Несколько студентов из нашей группы поехали летом на практику на озеро Байкал.

– На мой день рождения я пригласил несколько самых близких друзей.

      II- PHÂN BIỆT CÁCH SỬ DỤNG НЕКОТОРЫЙ VÀ НЕСКОЛЬКО

НЕСКОТОРЫЙ - НЕСКОЛЬКО

       III – PHÂN BIỆT КОЕ-, -ТО, -НИБУДЬ

Xin mời xem chi tiết tại bài viết: -ТО ИЛИ –НИБУДЬ ИЛИ КОЕ-?

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0

Leave a Reply