Ngữ pháp

Я НЕ МОГУ ПИСАТЬ СТИХОВ

Я НЕ МОГУ ПИСАТЬ СТИХОВ         Làm thế nào có thể chọn được đúng cách (cách 2 hay cách 4) của bổ ngữ khi trong câu có chứa ý nghĩa phủ định? Có phải lúc nào cách 4 của bổ ngữ trong câu khẳng định có ...

Противник стрелял по нам или по нас?

ПРОТИВНИК СТРЕЛЯЛ ПО НАМ ИЛИ ПО НАС?           Cần chia đại từ ở cách nào sau khi kết hợp với cụm từ стрелять по? Chắc chắn sẽ không có thắc mắc nào, khi chúng ta nói стрелять по противнику (cách 3), ...

Подъезжая к сией станции… у меня слетела шляпа

ПОДЪЕЗЖАЯ К СИЕЙ СТАНЦИИ… У МЕНЯ СЛЕТЕЛА ШЛЯПА          Nhan đề của chúng ta là câu nhái lai trong một câu chuyện cười của nhà văn A.P. Chekhov. Câu này mắc cùng lúc 2 lỗi sai: 1 – sai chính tả ...

Жена с мужем пошл… в театр

ЖЕНА С МУЖЕМ ПОШЛ… В ТЕАТР           Nếu trong câu Жена с мужем пошла в театр chúng ta thay đổi vị trí 2 danh từ đầu tiên thì câu hỏi về sự phối hợp giữa vị ngữ và chủ ngữ sẽ được giải quyết the...

За цветами — и по грибы

ЗА ЦВЕТАМИ – И ПО ГРИБЫ          Sự khác nhau giữa các cụm từ gần nghĩa có giới từ có thể không nằm ở ngữ nghĩa, mà ở văn phong.        Như vậy cách diễn đạt идти по воду, ходить по грибы mang t...

Что в лоб, что по лбу

ЧТО В ЛОБ, ЧТО ПО ЛБУ           Nếu trực dịch câu thành ngữ «Что в лоб, что по лбу», thì chúng ta không xác định nội dung khác nhau giữa đoạn đầu và đoạn cuối của câu. Tuy nhiên vẫn có sự khác biệt nh...

Организовать и руководить работой

Организовать и руководить работой           Không hiếm khi trong câu có chứa hai động từ đòi hỏi hai bổ ngữ ở hai cách khác nhau, nhưng lại sử dụng chung ở một cách.          Cấu trúc câu sẽ hoàn toàn...

Кто из сестёр вам об этом сказа…?

Кто из сестёр вам об этом сказа…?           Có thể sẽ có bạn nói «сказала» vì trong câu mang ý chỉ phụ nữ (giống cái), nhưng không hoàn toàn như vậy. Hãy cùng nhau ghi nhớ: động từ vị ngữ kết hợ...

Диван-кровать сломался или сломалась?

Диван-кровать сломался или сломалась?         Khi chủ ngữ là từ ghép (gồm 2 danh từ có 2 giống khác nhau) kết hợp với động từ vị ngữ chia thời quá khứ thì động từ này chia theo giống của danh từ nào? ...