Tác giả: Nhật Linh Vân

...Ko hứa bậy nên mình kô phụ ai,ko tin bừa nên kô ai phụ mình... tóm gọn ở 2 chữ "đơn giản"