Trang chủ » Mẫu câu giao tiếp thông dụng » NGHỀ NGHIỆP – Профессия (P1)

NGHỀ NGHIỆP – Профессия (P1)

Trở về danh sách chủ đề

 

Сhủ đề 3: NGHỀ NGHIỆP – профессия (P1)

Где вы работаете?

[gzie vi ra-bo-tai-e-chie]

(Các) anh (chị) làm việc ở đâu ?
Я работаю в университете.

[ia – ra-bo-tai-u vu-nhi-vier-si-chie-chie]

Tôi làm việc ở trường đại học.
Кто вы?

[kto vi]

Anh/chị (các bạn) là ai ?

* Ở đây nói về công việc.

Кто он?

[kto on]

Anh ấy là ai?

* Tương tự nói về công việc

Кто она?

[kto a-na]

Cô ấy là ai ?

* Cũng hỏi về công việc.

Кто вы (по профессии)?

[kto vi pa pra-fie-si-i]

Anh/chị (các bạn ) là ai?

* hỏi về nghề nghiệp

Кто он (по профессии)?

[kto on pa pra-fie-si-i]

Anh ấy là ai.

Tương tự hỏi về công việc

Кто она (по профессии)?

[kto ana pa pra-fie-si-i]

Cô ấy là ai ?

Cũng hỏi về công việc.

Врач

[vrach]

Bác sĩ
Инженер

[in-zhi-nhier]

Kĩ sư
Шофёр

[sha-fi-or]

Tài xế
Переводчик

[pi-ri-vot-chik]

Phiên dịch viên
Гид

[git]

Hướng dẫn viên
Юрист

[iu-rist]

Luật sư
Учитель

[u-chi-chiel]

Giáo viên
Секретарь

[si-kri-tar]

Thư ký
Журналист

[zhur-na-list]

Nhà báo
Экономист

[e-ka-na-mist]

Nhà kinh tế
Посол

[pa-sol]

Đại sứ
Бизнесмен

[biz-nhe-smen]

Nhà kinh doanh
Что это?

[shto e-to]

Đây là cái gì ?
Университет

[u-nhi-vier-si-chiet]

Trường đại học
Институт

[in-sti-tut]

Học viện, phân viện
Больница

[bal-nhi-txa]

Bệnh viện
Фирма

[fir-ma]

Công ty, hãng
Банк

[bank]

Ngân hàng
Завод

[za-vot]

Nhà máy
Почта

[po-chta]

Bưu điện
Посольство

[pa-sol-stva]

Đại sứ quán
Учиться

[u-chit-sia]

Học (động từ)

Nói về học tập ở đâu .

Где вы учитесь?

[gze vi u-chi-chies]

Các bạn học ở đâu ?
Я учусь в институте.

[ia u-chus vin-schi-tu-che]

Tôi học ở trường đại học.
Вы студент?

[vi stu-zent]

Bạn là sinh viên ?
Да, я студент.

[da, ia stu-zent]

Vâng, tôi là sinh viên.
Нет, я не студент. Я врач.

[nhi-et, ia nhi stu-zent. Ia vrach]

Không, tôi không phải sinh viên.Tôi là bác sĩ.

Nội dung được tham khảo theo tài liệu “ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО!” – tác giả: Н.Б. Караванова


Trở về danh sách chủ đề

Leave a Reply