Bài tập tiếng Nga

Bài tập luyện

1. Как вас зовут? … зовут Иван. a) Я b) Меня c) У меня d) Мне 2. Сколько тебе лет? … 20 лет. a) Мой b) Я c) Меня d) Мне 3. Я приехал в Россию … a) в Англии b) из Англии c) об Англии ...

bài tập ôn luyện – Test 1

1. Как тебя … в детстве? 2. Эта улица раньше … по-другому. 3. Извините, Вы не скажете, как … этот музей? А. называли Б. называется В. называлась Г. Зовут Bạn chọn những đáp án này cho các câu 1,2,3 nh...

BÀI TẬP LUYỆN (TIẾP)

1. Сейчас был урок … . а) фонетика б) о фонетике в) фонетики 2. Мой друг ушел … в шесть часов. а) в библиотеке б) из библиотеки в) к библиотеке 3. Студенты хорошо понимали доклад … ....

bài tập luyện 2

1>Hãy chọn một trong số những từ/ cụm từ cho sau đây để điền vào chỗ trống sao cho thích hợp. Viết từ/ cụm từ tìm được vào cột bên cạnh theo đúng thứ tự: писать/ писала/ одним/ встречался/ ошибки/ ...

Bài tập luyện 1

[WATUPRO 1] [WATUPRO-LEADERBOARD] [WATUPRO-MYEXAMS]

  • 1
  • 7
  • 8