Bài kiểm A2 – Ngữ pháp

Đây là bài kiểm ngữ pháp (Лексика и грамматика) tiếng Nga trình độ Căn bản A2 (Базовый уровень).

Hướng dẫn làm bài (Инструкция):

Bạn cần hoàn thành 104 câu. Hãy đọc các câu hỏi và các phương án trả lời. Chọn một phương án mà bạn cho là đúng (A, B hoặc C nếu có).

(Вы должны выполнить 104 заданий. Прочитайте фразы и варианты ответа. Отметьте один правильный вариант ответа (A, B или C).)

Email nhận kết quả:

Tên của bạn:

Thời gian hoàn thành bài kiểm còn 60 phút.

Để lại phản hồi

7 Comments on "Bài kiểm A2 – Ngữ pháp"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted