Tổng hợp tài liệu học tiếng Nga

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC TIẾNG NGA GIÁO TRÌNH HỌC 1. Ngữ pháp tiếng Nga – Vũ Đình Vị – 3 phần – 406 trang  http://diendan.tiengnga.net/thu-vien/sach-ngu-phap-tieng-nga-vu-dinh-vi-p1-tu-phap.16/  http://diendan.tiengnga.net/thu-vien/sach-ngu-phap-tieng-nga-vu-dinh-vi-p2-cu-phap.17/  http://diendan.tiengnga.net/thu-vien/sach-ngu-phap-tieng-nga-vu-dinh-vi-p3-phu-luc.18/ 2.Đường tới nước nga (2 books + audio) Дорога в Россию 1. Xem chi tiết