Bài đọc: Линия перемены дат и часовые пояса Земли

 Từ và một số thuật ngữ trong bài đọc: –Линия перемены дат : Đường đổi ngày –условная линия : Đường thẳng tưởng tượng –различаются на сутки: cách nhau 1 ngày đêm  Bài đọc :        Линия перемены дат – условная линия на поверхности Земли, Xem chi tiết