Trang chủ » câu nhượng bộ

câu nhượng bộ

УСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (câu nhượng bộ)

УСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (câu nhượng bộ)            Câu nhượng bộ là loại câu chứa 2 ý nghĩa trái ngược, tương phản nhau. Được dịch san tiếng Việt: dù cho, mặc dù, bất chấp, kể cả,… Ý nghĩa như...