Trang chủ » câu điều kiện không có thực

câu điều kiện không có thực

УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (câu điều kiện)

УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (câu điều kiện)          Các câu ghép có vế phụ mang ý nghĩa điều kiện để thực hiện hành động được nhắc đến trong vế chính thì được gọi là câu điều kiện.         Liên từ ЕСЛИ được...