Trang chủ » личное местоимение

личное местоимение

BÀI 2: ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (личное местоимение)

BÀI 2: ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (личное местоимение) Đại từ nhân xưng là những đại từ dùng để thay thế các danh từ chỉ người và vật khi người nói không muốn nhắc lại các danh từ ấy. Gồm các từ: я, ты, он, она...