ВЫРАЖЕНИЕ ЦЕЛИ (câu mục đích)

ВЫРАЖЕНИЕ ЦЕЛИ (câu mục đích)         Trong các câu mục đích nội dung hướng tới những tình huống đã được lên kế hoạch hay được mong muốn. Ý nghĩa mục đích trong câu đơn         Ý nghĩa mục đích trong ...

УСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (câu nhượng bộ)

УСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (câu nhượng bộ)            Câu nhượng bộ là loại câu chứa 2 ý nghĩa trái ngược, tương phản nhau. Được dịch san tiếng Việt: dù cho, mặc dù, bất chấp, kể cả,… Ý nghĩa như...

УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (câu điều kiện)

УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (câu điều kiện)          Các câu ghép có vế phụ mang ý nghĩa điều kiện để thực hiện hành động được nhắc đến trong vế chính thì được gọi là câu điều kiện.         Liên từ ЕСЛИ được...