Trang chủ » BÀI 3: TÍNH TỪ ĐẦY ĐỦ VÀ TÍNH TỪ NGẮN ĐUÔI

BÀI 3: TÍNH TỪ ĐẦY ĐỦ VÀ TÍNH TỪ NGẮN ĐUÔI

BÀI 3: TÍNH TỪ ĐẦY ĐỦ VÀ TÍNH TỪ NGẮN ĐUÔI

        I. Đặc điểm của tính từ đầy đủ:

        II. Đặc điểm và cấu tạo tính từ rút gọn:

           1. Đặc điểm:

     – Tính từ rút gọn được cấu tạo từ tính từ tính chất dạng đầy đủ.

     – Chức năng trong câu: luôn là vị ngữ, do đó tính từ ngắn đuôi chỉ biến đổi về giống và số.

     – Ở thời quá khứ và tương lai có trợ động từ быть đi kèm.

           2. Cấu tạo:

biến đổi tính từ ngắn đuôi

        CHÚ Ý:

         a) Nếu trước đuôi từ có 2 phụ âm đi liền nhau, thì khi tính từ được biến đổi sang dạng ngắn đuôi nguyên âm o hoặc e sẽ được chèn vào giữ 2 nguyên âm này ở giống đực.

  • Nguyên âm o được chèn khi trước đuôi từ có phụ âm к:
Близкий – близок тонкий – тонок 
Низкий – низок узкий – узок 
Крепкий – крепок ловкий – ловок 
Лёгкий – лёгок dfjdhsfhdsbjjhjhkkhjhfdknbnb сладкий – сладок

 

  • Nguyên âm e được chèn khi trước đuôi từ có hậu tố н:
Бедный – беден трудный – труден
больной – болен Нежный  – нежен
бледный – бледен  грязный – грязен
Вредный – вреден полезный – полезен
умный – умён dfhdsfhbhdfnkdfnkdnkdb Нужный – нужен

 

  • Nguyên âm e còn được chèn khi trước hậu tố к có dấu mềm hoặc й:
Горький – горек cnbvdhshdhnv бойкий – боек dsfjdsfjdshfjs,sdfh стойкий – стоек

 

  • Ngoài ra, nguyên âm e còn được chèn trong 1 số tính từ sau:
Кислый – кисел хитрый – хитёр
Светлый – светел острый – остёр
Тёплый – тёпел

 

  • Những tính từ dài đuôi có tận cùng là -енный, ở dạng ngắn đuôi có tận cùng là -ен hoặc -енен:
Легкомысленный – легкомыслен болезненный – болезнен
Уверенный – уверен ограниченный – ограничен
Nhưng:
обыкновенный – обыкновенен искренный – искренен
неизменный – неизменен  dfjjhjhkhkjkfsaj откровенный – откровенен

 

          III. Ý nghĩa của tính từ đầy đủ và tính từ ngắn đuôi:

so sánh tính từ đầy đủ và ngắn đuôiScreen Shot 2015-09-09 at 11.49.42

Chia sẻ bài viết này
Vui lòng để lại đánh giá cho bài viết:
0 0

Leave a Reply